Popis Projektu

Česko-polské příhraničí Slezska a Moravy patří k oblastem s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě. Hlavním cílem projektu je vytvoření prvního společného regionálního informačního systému o kvalitě ovzduší v moravskoslezském česko-polském regionu. Potřeba takového systému vyplývá z dlouhodobě neuspokojivé kvality ovzduší na české i polské straně regionu. Jsou zde překračovány krátkodobé i dlouhodobé limity znečišťujících látek v ovzduší, zvláště suspendovaných částic (prašného aerosolu). Zvyšuje se zájem občanů o stav a příčiny znečištění ovzduší, probíhají diskuze a spekulace o vlivu přeshraničních přenosů těchto znečišťujících látek z Polska do ČR a naopak. V rámci projektu budou získána potřebná data pro celou zájmovou oblast na obou stranách hranice a budou provedena společná měření znečištění ovzduší včetně analýz a vyhodnocení a podrobný popis meteorologických podmínek ovlivňujících úroveň znečištění ovzduší v oblasti. Zpracovaná data budou sloužit jako vstup pro matematické modelování vztahů mezi emisemi ze všech skupin zdrojů a neuspokojivou kvalitou ovzduší v oblasti. Bude využit český matematický model šíření znečištění, který bude verifikován modelem používaným v Polsku. V další etapě projektu bude vytvořen predikční model pro předpověď znečištění ovzduší v obdobích nepříznivých rozptylových podmínek (inverzní situace). Ze všech výsledků bude možno vyhodnotit příčiny znečištění a vytvořit výstupy, které budou názorně a srozumitelně ukazovat stav a příčiny znečištění občanům a odborníkům na obou stranách hranice. Podrobné informace tohoto druhu jsou potřebné rovněž pro orgány veřejné správy, které mají za úkol neuspokojivou situaci řešit. Poslední etapou projektu bude zpřístupnění výsledků získaných v průběhu řešeníprojektu pro veřejnost na české i polské straně hranice.

Harmonogram


Vytisknout článek

Partneři projektu:

Partneři prostoru