Opis Projektu

Zanieczyszczenia powietrza w obszarze polsko-czeskiego pogranicza są najwyższe w Europie. Projekt doprowadzi do utworzenia regionalnego systemu informacji o jakości powietrza w regionie morawsko-śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem pyłu zawieszonego. Do podjęcia realizacji projektu skłania fakt, że w strefach tego regionu nie są dotrzymywane obowiązujące standardy jakości powietrza, a występujące szczególnie w chłodnej porze roku wysokie stężenia zanieczyszczeń są niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Jest to spowodowane emisją zanieczyszczeń z licznych źródeł komunalnych, przemysłowych i komunikacyjnych usytuowanych w silnie uprzemysłowionym obszarze tego regionu.Dla diagnozy sytuacji i określenia wpływu poszczególnych źródeł emisji na pole ich stężeń wykorzystany zostanie opracowany przez zespół specjalistów z VSB w Ostrawie matematyczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, weryfikowany przez model stosowany w Polsce. W ramach projektu oba modele zostaną rozszerzone na cały obszar pogranicza z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się drobnych i ultradrobnych cząstek, odpowiedzialnych między innymi za wzrost ryzyka zachorowalności na choroby układu oddechowego i naczyniowo-krążeniowego.Do realizacji celu konieczne będzie stworzenie bazy informacji dla potrzeb prognozowania i weryfikacji modeli jakości powietrza takie jak: źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych po obu stronach granicy oraz niezbędne dane geograficzne(GIS)i meteorologiczne. Planuje się organizację wspólnych pomiarów w celu kalibracji modeli. Dzięki tym działaniom możliwa będzie ocena transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Kolejnym etapem będzie adaptacja modelu eksploracji danych do prognozowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w regionie polsko-czeskiego pogranicza na obszarze morawsko-śląskim. Efektem projektu będzie opracowanie systemu informacji internetowej oraz elektronicznej o jakości powietrza na danym obszarze dla potrzeb zarządzania środowiskiem i dla społeczności lokalnej.

Harmonogram


Wersja do druku

Partnerzy projektu:

Strefa dla Partnerów